Athena Silversmith

Athena Silversmith Handcrafted Sterling Silver Rosary

Athena Silversmith Handcrafted Sterling Silver Rosary with 25-inch chain with 33 beads.